Tin Hoạt động >> Kinh tế

Yên Bái thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp

11/04/2017 03:16:09 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Ngày 1/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ký ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Trấn Yên kiểm tra việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại xã Đào Thịnh

Theo Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng công trình thủy lợi, Ban Quản lý Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc, Ban Quản lý Dự án nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học, Ban Quản lý Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KfW8 trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, kể từ ngày 01/9/2016.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý, gồm:  Phòng Hành chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch; Phòng Kỹ thuật. Các phòng có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các viên chức khác. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp không được giao biên chế sự nghiệp. Trưởng Ban Quản lý có trách nhiệm xây dựng phương án bố trí, sử dụng số lượng người làm việc của Ban Quản lý theo cơ chế tự chủ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và lao động của Ban Quản lý phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan chỉ đạo thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng về tài sản, tài chính, nhân sự, số lượng người làm việc, nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo quản lý, sử dụng con dấu của các đơn vị hợp nhất và tổ chức lại các phòng theo quy định. Chỉ đạo duy trì ổn định các lĩnh vực hoạt động thường xuyên của các đơn vị trong quá trình thực hiện hợp nhất. Bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí, nhân sự; chỉ đạo xây dựng, ban hành nội quy, quy chế hoạt động để đảm bảo Ban Quản lý kịp thời đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h