Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH

            I. Lãnh đạo Ban:

            1. Giám đốc - Ông Hoàng Việt Hóa

            - Sinh năm: 1980.

            - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

            - Số điện thoại liên hệ: 

            * Lĩnh vực phụ trách:

           - Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban;

            - Ban hành Quy chế làm việc và các quy định khác về hoạt động của Ban;

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ; công tác Tài chỉnh, kế toán; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác khen thưởng, kỷ luật;

            - Tổ chức chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất (nếu có), đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác của phòng chuyên môn và của các thành viên Ban Quản lý dự án;

            - Ký các văn bản, hợp đồng xây dựng với các nhà thầu được lựa chọn, hợp đồng lao động đối với cán bộ, viên chức;

            - Phụ trách phòng Kế hoạch - Tổng hơp; phụ trách công tác Tài chính - Kế toán thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

            - Chỉ đạo thực hiện chung các dự án do Ban thực hiện.

          2. Phó Giám đốc - Ông Nguyễn Xuân Sang

- Sinh năm: 1969.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

- Số điện thoại liên hệ: 0293.850.620

- Lĩnh vực phụ trách

+ Phụ trách phòng Quản lý dự án 2 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

            3. Phó Giám đốc - Ông Kim Quyết Thắng

- Sinh năm: 1977.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

- Số điện thoại liên hệ: 

- Lĩnh vực phụ trách

+ Phụ trách công tác đấu thầu; 

+ Phụ trách phòng Quản lý dự án 1 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

            4. Phó Giám đốc - Ông Địch Ngọc Hiếu

- Sinh năm: 1978.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

- Số điện thoại liên hệ: 

- Lĩnh vực phụ trách

+ Phụ trách công tác hành chính;

+ Phụ trách công tác thi đua của Ban;

+ Phú trách công tác đoàn thể; 

II. Các phòng chuyên môn

1. Phòng Tài chỉnh - Kế toán: 

a) Trưởng phòng - Bà Phạm Thị Mai Lan.

- Sinh năm: 1977.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Số điện thoại liên hệ: 0293.859.267

2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

a) Trưởng phòng - Ông Phùng Thế Hiển

- Sinh năm: 1972.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ.

- Số điện thoại liên hệ: 0293.859.264

3. Phòng Quản lý dự án 1

a) Trưởng phòng - Ông Đoàn Văn Hải

- Sinh năm: 1968.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng giao thông.

- Số điện thoại liên hệ: 0293.859.624

4. Phòng Quản lý dự án 2

a) Trưởng phòng - Ông Hoàng Trung Dũng

- Sinh năm: 1982.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

- Số điện thoại liên hệ: 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h