Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH

I. Lãnh đạo Ban:

            1. Giám đốc - Ông Nguyễn Quang Đức

            - Sinh năm: 1957.

            - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

            - Số điện thoại liên hệ: 0293.859.261.

            * Lĩnh vực phụ trách:

            - Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

            - Trực tiếp phụ trách khối các dự án công trình giao thông; phụ trách khối các công trình xây dựng thuỷ lợi, điện, kết cấu hạ tầng khu du lịch.

- Trực tiếp phụ trách công tác quy hoạch, tài chính, tổ chức, đào tạo, công tác kế hoạch.

            - Ký kết các hợp đồng kinh tế của Ban với các chủ đầu tư, thanh quyết toán công trình hoàn thành.

            - Công tác thanh tra, kiểm tra.

            - Phụ trách công tác phối hợp với các đoàn thể.

            2. Phó Giám đốc - Ông Nguyễn Mạnh Hùng

            - Sinh năm: 1961.

            - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

            - Số điện thoại liên hệ: 0293.859.262.

            * Lĩnh vực phụ trách:

            - Giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt Phó Giám đốc được uỷ nhiệm sẽ điều hành các hoạt động của Ban.

            - Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác văn phòng.

            - Phụ trách công tác dân quân tự vệ, phòng QLĐTXD.

            - Trực tiếp phụ trách các dự án công trình xây dựng, dân dụng.

            - Các dự án cụ thể và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

          3. Phó Giám đốc - Ông Nguyễn Xuân Sang

- Sinh năm: 1969.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

- Số điện thoại liên hệ: 0293.850.620

- Lĩnh vực phụ trách:

 

            II. Các phòng chuyên môn

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

a) Trưởng phòng - Bà Phạm Thị Mai Lan.

- Sinh năm: 1977.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Số điện thoại liên hệ: 0293.859.267

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Quản lý, điều hành chung các công việc của phòng.

+ Lập dự toán chi tiêu hoạt động của Ban hàng năm.

+ Kiểm soát, nghiệm thu khối lượng và giá trị các gói thầu và đơn vị tư vấn.

+ Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các dự án.

+ Lập báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm các nguồn vốn.

+ Quản lý lưu trữ các loại hồ sơ kế toán, các Quyết định, các văn bản liên quan về trình tự thủ tục và chất lượng các công trình được giao quản lý và tổ chức thực hiện.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

b) Phó Trưởng phòng - Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy

- Sinh năm: 1973.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Số điện thoại liên hệ: 0293.859.267.

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Công tác lao động tiền lương, lưu giữ quản lý hồ sơ cán bộ, kế hoạch tăng lương hàng năm cho cán bộ viên chức.

+ Lập kế hoạch mua sắm tài sản, văn phòng phẩm hàng tháng, quý và quản lý tài sản của cơ quan.

+ Quản lý sổ bảo hiểm và các chế độ bảo hiểm cho cán bộ, viên chức.

+ Quản lý lưu trữ các loại hồ sơ phương án đền bù, chứng từ chi trả đền bù, chứng từ tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, lập báo cáo tình hình phê duyệt và chi trả chi phí đền bù giải phóng mặt bằng các công trình được giao quản lý và tổ chức thực hiện.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công và lãnh đạo Ban giao.

2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

a) Trưởng phòng

b) Phó Trưởng phòng - Ông Phùng Thế Hiển

- Sinh năm: 1972.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ.

- Số điện thoại liên hệ: 0293.859.264

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Lập kế hoạch vốn đầu tư cho các công trình được giao quản lý.

+ Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế dự toán xây dựng công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp theo kế hoạch được giao và theo chỉ đạo của cấp trên.

+ Lập tờ trình thẩm định, tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm tra, thẩm định và quyết định phê duyệt theo thẩm quyền các công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp.

+ Lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các công trình được giao và theo sự chỉ đạo của cấp trên đúng định kỳ quy định.

+ Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp.

+ Quản lý lưu trữ các loại hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế dự toán, hồ sơ đầu thầu, các quyết định, các văn bản liên quan về trình tự thủ tục và chất lượng các công trình được giao quản lý và tổ chức thực hiện.

+ Thương thảo ký kết hợp đồng kinh tế về các khoản mục kỹ thuật, công nghệ thi công, tiến độ thực hiện, khối lượng, chất lượng sản phẩm các công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp.

+ Giám sát, nghiệm thu khối lượng và giá trị tư vấn thiết kế các công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công và lãnh đạo Ban giao.

3. Phòng Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

a) Trưởng phòng - Ông Đoàn Văn Hải

- Sinh năm: 1968.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng giao thông.

- Số điện thoại liên hệ: 0293.859.624

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Quản lý, điều hành chung các công việc của phòng.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm định công trình định kỳ theo quy định hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

b) Phó Trưởng phòng - Ông Đào Văn Tuất

- Sinh năm: 1959.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

- Số điện thoại liên hệ: 0293.859.264

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Công tác quản lý dự án, giám sát các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng, dân dụng, công nghiệp.

+ Công tác giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, công tác GPMB, quản lý đất đai trong quá trình xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

+ Tổ chức nghiệm thu khối lượng giá trị hoàn thành, kiểm tra hồ sơ hoàn công, lập các thủ tục bàn giao công trình cho cơ quan quản lý khai thác đối với các dự án, công trình được giao quản lý và tổ chức thực hiện.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công và lãnh đạo Ban giao.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h