CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 669/UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái đổi tên thành Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái thành lập trên cơ sở sát nhập và tổ chức lại Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

I. Vị trí, chức năng

            1. Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành của nhà nước. Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái không được giao chỉ tiêu biên chế và không hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước.

            2. Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái có chức năng: Giúp chủ đầu tư quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư đồng thời làm chủ đầu tư và làm chủ đầu tư khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

            3. Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

            II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Quản lý, thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ đầu tư khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

            2. Làm tư vấn quản lý Dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do đơn vị, tổ chức khác làm chủ đầu tư phù hợp với năng lực chuyên môn và theo quy định tại các văn bản pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng công trình.

            3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư và xây dựng khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

            III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Ban:

a) Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

b) Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt Phó Giám đốc được uỷ nhiệm sẽ điều hành các hoạt động của Ban.

            2. Các phòng chuyên môn

a) Phòng Tài chính - Kế toán

b) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

c) Phòng Quản lý dự án 1

d) Phòng Quản lý dự án 2

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h